Aircokeuring - energetische keuring airco

Meer en meer gebouwen zijn uitgerust met airco’s en die verbruiken veel energie. Een airco voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moet dan ook regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige.

Als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende individuele installaties steeds opgeteld.

Enkel airconditioningsystemen voor comfortkoeling vallen onder de keuringsverplichting. Dus koeling van lokalen of bureaus voor het comfort van de mensen die er wonen of werken. Er zijn hieraan geen voorwaarden gekoppeld zoals bezettingsgraad of luchtvochtigheid.

Als de koeling alleen dient voor de bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten of materialen, dan valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting.

Wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt, dan valt het systeem wel onder de keuringsverplichting. Het is vanzelfsprekend wel toegelaten, en bovendien nuttig, om ook een beoordeling van de energie-efficiëntie van de proceskoelinstallaties uit te voeren, eventueel gelijktijdig met de airco-energiekeuring.

Veelgestelde vragen

Wanneer is de energetisch keuring van toepassing?

De energetische keuringsverplichting van airconditioningsystemen (= de som van alle individuele airco’s in eenzelfde gebouw) met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is enkel van toepassing voor comfortkoeling (voor lokalen/bureaus waar mensen wonen/werken), niet voor proceskoeling. Ook wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt valt het systeem onder de keuringsverplichting.

Wie is een erkende airco-energiedeskundige?

Een erkende airco-energiedeskundige is een persoon die erkend werd na het volgen van een specifieke opleiding en het slagen voor een specifiek examen in een daarvoor erkend opleidingscentrum.

Sinds 2 januari 2016 mag de keuring enkel nog gebeuren door een erkende airco-energiedeskundige.

Wanneer en hoe vaak moet de energetische keuring gebeuren?

Sinds 1 april 2007 moeten airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig gekeurd worden.

Sinds 10 april 2011 ligt de keuringsfrequentie als volgt vast:
Airco's die na 1 augustus 2011 geïnstalleerd worden, moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling gekeurd worden. Oudere installaties moeten een eerste keer gekeurd worden ten laatste op respectievelijk 10 april 2013 (vermogen ≥ 250 kW), 10 april 2014 (vermogen ≥ 50 kW en < 250kW) en 10 april 2016 (vermogen > 12 kW en < 50 kW).

Sinds 5 september 2016 is de definitie van het nominaal koelvermogen veranderd.
Als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, moeten de vermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden om het nominaal koelvermogen te bepalen.

Frequentie :

 • 12 kW < nominaal koelvermogen < 50 kW : iedere 5 jaar
 • 50 kW < nominaal koelvermogen < 250 kW : iedere 3 jaar
 • 250 kW < nominaal koelvermogen : iedere 2 jaar

Hoe gebeurt keuring en wat houdt deze in?

De energetische keuring moet worden uitgevoerd door een  erkende airco-energiedeskundige.

De keuring omvat:

 • de controle van de documentatie
 • de visuele inspectie
 • de beoordeling van het correcte gebruik
 • de controle van een aantal werkingsparameters van de airco

Opdat de energetische keuring  altijd op dezelfde manier zou gebeuren, heeft  het Departement Omgeving een webtoepassing laten ontwikkelen waarmee erkende airco-energiedeskundigen de keuring moeten indienen. Deze is te raadplegen op www.milieuinfo.be/airco. Enkel erkende airco-energiedeskundigen kunnen hiermee een keuring indienen.

De erkende airco-energiedeskundige geeft de gegevens in en krijgt via de toepassing een advies dat hij nog verder kan aanvullen met raadgevingen. De resultaten van de keuring worden opgenomen in het keuringsverslag, dat ook aanbevelingen bevat om de energieprestatie van het gekeurde systeem op kostenefficiënte manier te verbeteren.

De exploitant is niet verplicht om de adviezen en raadgevingen bij het keuringsverslag  uit te voeren, maar om energie (en kosten) te besparen is  het natuurlijk raadzaam dat hij dat wel doet.

De exploitant bezorgt een duplicaat van het keuringsverslag aan de eigenaar van het gebouw. Beiden houden het keuringsverslag ten minste vijf jaar ter beschikking van de toezichthouder.

Voor wie geldt de keuringsverplichting?

De verplichting om het airconditioningsysteem met de opgelegde frequentie te laten keuren is via het VLAREM opgelegd aan de exploitant. De exploitant van een airconditioningsysteem voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is verplicht om die regelmatig energetisch te laten keuren door een erkende airco-energiedeskundige.

Van waar komt de verplichting?

Door een regelmatige keuring van de airco verhoogt het rendement, vermindert het energieverbruik en worden er minder broeikasgassen uitgestoten.

Ongeveer 40 % van het totale energieverbruik in de Europese Unie komt voor rekening van gebouwen. In Vlaanderen alleen al zijn er naar schatting 162.000 niet-residentiële gebouwen die gekoeld worden. Dit zijn kantoorgebouwen, bedrijven, winkelcentra, enz. De gebouwensector breidt ook uit,  waardoor het energieverbruik vanzelfsprekend blijft toenemen. Daarom is het belangrijk dat de airco's zo efficiënt mogelijk werken.

Europese richtlijn

De verplichting voor de keuring volgt uit de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen, die dwingende en specifieke maatregelen vastlegt om het energieverbruik en de uitstoot van CO2 door gebouwen te verminderen. Eén van de maatregelen uit die richtlijn is de regelmatige keuring van cv-ketels en airco’s in gebouwen.

Wetgeving

 • energetische keuringsverplichting van airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW door de erkende airco-energiedeskundige: zie art. 5.16.3.3, §3, 4° van titel II van het VLAREM
 • inhoud en frequentie keuring en verplicht gebruik rekenblad: zie het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen (B.S. 31 maart 2011)
 • energieprestatierichtlijn: richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking)
 • erkenningsvoorwaarden airco-energiedeskundige: zie art. 8 en art. 13/1 van het VLAREL
 • verplichtingen airco-energiedeskundige: zie art. 34 en art. 39/1 van het VLAREL
 • Wij verwijzen naar de site 
  www.lne.be/themas/erkenningen/airco-energiedeskundige en www.koeljegoed.be voor alle andere informatie.